Ez a cikk a Creation Magazin 2022-ben jelent meg.
Hasonló cikkekért rendelj a magazinokból!

Szíven talált és meggyőzött a teremtés

Dr. Vajda Péterrel földtanról és földtörténetről beszélget Tas Walker

Vajda Péter RNDr., PhD a pozsonyi Szlovák Tudományos Akadémia Földtani Intézetének geofizikus kutatója. A pozsonyi Comenius Egyetemen végzett geofizikus szakon, paleomágnesesség szakirányon. A kanadai Fredericton-ban található New Brunswick Egyetemen szerzett doktori fokozatot. Doktori munkájának kutatási területe a Föld gravitációja volt.

Manapság – egyesek szerint – a kutatók nem hisznek Istenben vagy a Bibliában, ám dr. Vajda azon számos sok kutató egyike, akik cáfolják ezt az elképzelést. Ő sikeres természettudós, aki a teljes Bibliát elfogadja.

Dr. Vajda a Földtani Intézet Gravimetria és Geodinamika Tanszékének nemzetközileg elismert igazgatója. Több mint 60 publikációt jegyez, emellett előadóként világszerte számos konferencián vett részt, így többek között a Dél-afrikai Köztársaságban, Kanadában, a Fidzsi-szigeteken, az Egyesült Államokban (Hawaiin is) és több európai országban.

Fő kutatási területe a geofizika, ezen belül a Föld gravitációs mezőjének megfigyelése és értelmezése. Kutatásainak egyik legfontosabb alkalmazási lehetősége abban áll, hogy a vulkánok mélyén rejlő magma tanulmányozható a környező területeken végzett körültekintő gravitációs mérések révén. A kutatók így tájékozódhatnak a szunnyadó vulkánok ujjáébredésének folyamatáról és a kitörésveszélyekről. Ez segíthet megóvni a polgári lakosságot a vulkánkitörésektől.

Dr. Vajda Szlovákiában nőtt fel egy rendezett, boldog családban. Édesapja az egyetemen tanított fizikát, édesanyja főiskolán oktatott. Dr. Vajda úgy emlékszik vissza a szerető szülőkre, akikkel igazán jó volt a szabadban lenni, túrázni, úszni, síelni, snowbordozni és hegyet mászni.

Szenvedélye – a szabadban töltött idő – és a természet szépségének csodálata eredményeként matematikát és fizikát kezdett tanulni. „Terveim között szerepelt, hogy majd rengeteg terepmunkát végzek és expedíciókra járok.”

Valami nincs rendben

„Elégedett ateistaként éltem. Teljesen meg voltam győződve arról, hogy az élet az evolúció során alakult ki, annak ellenére, hogy gyakorlatilag semmit sem tudtam az evolúcióról. Alapvetően jó embernek tartottam magam, aki sohasem árt senkinek.”

Egy barátjától kapott egy Bibliát, és elkezdte esténként olvasni. Néhány nap alatt teljesen magával ragadta!

Kanadai évei alatt azonban valami megváltozott. Egy barátjától kapott egy Bibliát, és elkezdte esténként olvasni. Néhány nap alatt teljesen magával ragadta! Olvasás közben ráébredt önző mivoltára, és hogy kihasznált és megbántott másokat. Felismerte, hogy valami nincs rendben a szívében, és ez arra indította, hogy átgondolja az életét.

„A Bibliaolvasást a Teremtés könyvével kezdtem – mondja dr. Vajda. – Az egészben az a hihetetlen, hogy ateista és evolucionista létemre nem hagytam abba. Olvasás közben megértettem, hogy az emberek szíve megromlott, Őszinte önvizsgálatot követően beismertem, hogy az enyém is. Felmerült bennem a kérdés, hogy vajon miért nem hallottam erről a szüleimtől, vagy miért nem tanultam róla az iskolában.”

Amikor az Ószövetségben állatáldozatokról olvasott, úgy érezte, hogy neki is szüksége lenne egy hibátlan bárányra, hogy segítségével megtisztulhasson bűneitől. „Végül, amikor az Újszövetséghez értem, megtaláltam a megoldást: 2000 éve Jézus Krisztus meghalt a kereszten helyettem áldozati bárányként.”

Dr. Vajda így magyarázza: „Tudtam, hogy igaza van a Bibliának az ember megromlott szívével kapcsolatban, ezért arra a következtetésre jutottam, hogy abban is igaza van, amit a megoldásról mond.” Végül letérdelt, és kérte Istent, hogy tisztítsa meg. Így emlékszik vissza: „És Isten ezt meg is tette. Idővel azt vettem észre, hogy elkezdődött bennem valami egészen új! Új értékek, új vágyak jelentek meg az életemben. Személyesen találkoztam az élő Istennel.”

Meggyőző felismerés

Meglepő módon, evolúciós meggyőződése nem akadályozta dr. Vajdát a bibliaolvasásban. Akkoriban az univerzum eredete és története nem volt gondolatai előterében. Inkább az igazságosság és a megigazulás kérdése foglalkoztatta.

Az evolúció kérdése két évvel később bukkant fel, a halál eredetével kapcsolatban. Az evolúcióelmélet szerint a halál már többszáz millió éve a földi élet természetes része. Ám a Biblia szerint kezdetben nem volt halál. Az csak az első emberpár, Ádám és Éva engedetlensége miatt jelent meg a világban.

„Akkor és ott belém hasított a felismerés. Rájöttem, hogy csak az egyik lehet igaz. Azonnal elfogadtam a bibliai választ a halál eredetéről, egyszerűen Isten szavának tekintélye alapján. A Biblia tanítását mérhetetlenül többre tartom, mint az emberi spekulációt. Úgy állok hozzá, hogy Isten szava az abszolút igazság. Ő minden bölcsességnek birtokosa. Ő a történelem egyedüli szemtanúja. Egyedül az ő kijelentéséről hiszem, hogy biztosan igaz.” – vallja dr. Vajda.

Ez a döntés arra késztette, hogy kutatni kezdje, hogy az evolúciós magyarázat hol és miben téved. „Felettébb motivált voltam, mivel akadémiai kutatással foglalkozom, és bizony a legtöbb ismerősöm tényként fogadja el az evolúciót. Az evolúciós gondolkodás hibáinak minden lehetséges részletéről tudni akartam.”

Ez nem empirikus tudomány

Dr. Vajda tehát felelevenítette a Pozsonyi Egyetemen, diplomamunkája1 kapcsán végzett kutatásait. Paleomágnesességet tanult, a Föld egykori mágneses erejének vizsgálatát, amely állítólag évmilliókra mutat vissza. Visszaemlékszik, hogy már ateistaként is mennyire zavarta a régmúlt időkről nyert információk számos ismeretlen tényezője. Aggasztónak találta, ahogyan más kutatók oly nagy bizonyossággal állítottak számos dolgot a Föld „millió évekkel ezelőtti” állapotáról. Jól emlékszik, hogy azon gondolkodott például: „Honnan tudhatjuk?” vagy: „Hogyan szerezhetünk bizonyosságot erről?”

„Végül otthagytam a paleomágnesességet, hogy gyakorlati fizikai geodéziával és geofizikával, ezen belül gravimetriával foglalkozhassak. Kifejezetten boldog voltam. Végre olyasmiket kutathattam, amik tények – vagyis valódi megfigyelések – alapján igazolhatóak az empirikus tudomány keretein belül.”

A múlt az empirikus tudomány számára nem hozzáférhető. Megfigyeléseket csak a jelenben végezhetünk. Ami ezen felül van, az mind rekonstrukció, abban pedig alapvető szerepet játszik a hit.

Dr. Vajda arra a felismerésre jutott, hogy a természettudományok segítségével nem tudjuk feltárni Földünk eredetét és történelmét. „A múlt az empirikus tudomány számára nem hozzáférhető. Megfigyeléseket csak a jelenben végezhetünk. Ami ezen felül van, az mind rekonstrukció, abban pedig alapvető szerepet játszik a hit.”

Dr. Vajda kifejti: „Jób könyve 38. részének 4. versében Isten már megmagyarázta, hogy a kezdetekről való információink egyetlen tökéletes forrása az ő Igéje. Ő személyesen jelen volt, ezért tudja ezeket az információkat kijelenteni nekünk. Nem csak szemtanúként ismeri a Föld történelmét, hanem valójában Ő maga vitte végbe azt.”

Dr. Vajdának eleinte komoly fejtörést okozott a Föld kora és a radiometrikus kormeghatározás kérdésköre. Ám, miután rájött, hogy miben különbözik az empirikus tudás az elméletektől, erre is választ kapott. „Az empirikus tudás, ami tényleges méréseken alapul, az az izotópok aránya. A kor pedig nem ellenőrizhető feltevéseken alapul, ezért alaposan megkérdőjelezhető eredmény. Sőt, a ténylegesen kiválasztott értéket úgy állapítják meg, hogy ne legyen ellentmondásban a naturalisztikus filozófiával. Bár nem mondják így ki, a közölt korok gyakorlatilag hitből származnak.”

Az evolúció kérdéskörének kutatásában nagy segítségére volt e „tudományos” kérdések bő kreacionista irodalma. „Teljesen lenyűgözött, amikor ráébredtem, milyen csodálatosan összeillenek az eredmények a Föld valós történelmével, ha a Bibliából indulunk ki.”

Dr. Vajda úgy véli, hogy a laikusoknak hasznára válna, ha megértenék a „földtudományok fordított térbeli problémáját”. Ezzel arra a problémára utal, hogy pusztán a földfelszínen végzett kétdimenziós megfigyelések alapján rekonstruálják a Föld belsejének térbeli szerkezetét és tulajdonságait. Dr. Vajda rávilágít, hogy lehetetlen egyféle eredményre jutni, mivel a kétdimenziós felszíni adatoknak számos különböző háromdimenziós modell is egyaránt megfelel. „Gondoljunk bele, mennyivel több bizonytalanságot okoz, ha ehhez még az időtényezőt is hozzátesszük, és megkíséreljük a földtörténet régmúltját rekonstruálni – ami így valójában már egy négydimenziós kérdéskör. A bizonytalanság és homály azonban ennél még nagyságrendekkel nagyobb” – állítja dr. Vajda. „Ez a belső bizonytalanság abban áll, hogy a Föld keletkezésére és történetére vonatkozó materialista, ateista evolúcióelmélet végső soron egyfajta vallás, és azok elfogadása hit kérdése.”

A tények a Bibliára mutatnak

Dr. Vajda számos tudományos tényt említ, amelyek betekintést nyújtanak a Bibliába, és alátámasztják azt. Ilyen tények a geológia területén például a fosszíliák nagy száma és konzerválódása, az üledékes rétegek vízszintes és függőleges kiterjedése, azok alakváltozásai, valamint egymáshoz való illeszkedésük. De még ezeknél is meggyőzőbbek a biológiai tények: a kémiai evolúció lehetetlen volta, a biológiai evolúció megoldhatatlan kérdései és a tervezettség elsöprő bizonyítékai.

Dr. Vajda szavaival élve: „Az emberi tudásvágy középpontjában álló legizgalmasabb és legalapvetőbb kérdés szerintem a világegyetem és az élet eredete és története. Meggyőződésem, hogy a Biblia a világmindenség hiteles történetét nyilatkoztatja ki, ezért maximálisan ráhagyatkozhatunk.”

Hivatkozások és megjegyzések

  1. RNDr. (Rerum Naturalium Doctor): szlovák és cseh diplomamegnevezés, amely nálunk a természettudományos mesterdiplomának felel meg. Nem összekeverendő a “Dr. rer. nat.” (Doctor rerum naturalium) fokozattal, amely egy másik, Ausztriában és Németországban használatos posztgraduális tudományos fokozat neve, amely a PhD-vel azonos.
Angol forrás: Creation 39(4)

Fordította: Sebestyén Áron

Lektorálták: Sebestyénné Preska Ágnes és dr. Nagy László

TAS WALKER, B.Sc.(Hons.), B.Eng.(Hons.), PhD

Dr. Walker geológus, gépészmérnök. Ő fogalmazta meg azt a bibliai geológiai modellt, amely a bibliai, hiteles történelem keretein belül vizsgálja a geológiai képződményeket. Jelenleg a CMI ausztrál központjának munkatársa: kutató, előadó és író. Ld. még angol nyelven: creation.com/walker

Ez a cikk a Creation Magazin 2022-ben jelent meg.
Hasonló cikkekért rendelj a magazinokból!
Hírlevél feliratkozás

Hírlevél feliratkozás

A hírlevél feliratkozási lehetőség weboldalunkon az alábbi gombra kattintva kényelmesen elérhető.HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS OLDAL

Sikeres feliratkozás.

Pin It on Pinterest

Share This